آزادسازی سهام ترجیحی  هزارو 129 نفر از کارکنان مخابرات مناطق کشور و شرکت ارتباطات سیار انجام شد.

" />