دلایل زیاندهی استانها

بررسی عوامل مدیریتی و سایرعوامل مؤثر در افزایش سوددهی و یا کاهش زیان دهی در هر یک از شرکتهاي مخابراتی استان ها
چگونه میتوانید در سازمان یک عضو مهم و ضروری باشید

چگونه میتوانید در سازمان یک عضو مهم و ضروری باشید

گردآوری و ترجمه : حمید اروانه عضو کمیته علمی ماهنامه ارتباطات   سه روش برای افزایش نفوذ شخصی در محل کار   آیا برایتان مهم است که در محل کار محبوب ومحترم باشید ؟ بله ! شاید فکر میکنید که نشدنی است – ولی شدنیست ...
بررسی تاثیر سرمایه گذاری ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران

بررسی تاثیر سرمایه گذاری ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران

  • 30 فروردین 1395
  • 673
  • 0
در سالهای اخیر تغییر و تحول اساسی در فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب گردیده است که سرمایه گذاری های گسترده ای در ارتباطات صورت گیرد که نقش اساسی در رشد و توسعه کشورهادارد.هدف از این تحقیق برآورد رابطه بین سرمایه ارتباطات و رشد اقتصا...
 فناوری های اینترنت اشیاء برای سال های 2017 و 2018 از نگاه گارتنر

فناوری های اینترنت اشیاء برای سال های 2017 و 2018 از نگاه گارتنر

برای بهره برداری از پتانسیل های اینترنت اشیاء به مجموعه ای از فناوری ها نیاز است . شناخت دقیق و صحیح هر فناوری و نقش آن در اکو سیستم اینترنت اشیاء بدون وجود یک نگرش مبتنی بر معماری مشکل و گاها" غیرممکن است . بنابراین لازم است با ی...
بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و خلق دانش سازماني در شركت مخابرات شيراز

بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و خلق دانش سازماني در شركت مخابرات شيراز

  • 15 فروردین 1395
  • 660
  • 0
این مقاله به مطالعه دو مقوله مهم مدیریتی یعنی یادگیری سازمانی و خلق دانش سازمانی در شرکت مخابرات شیراز می پردازد که هدف اصلی آن علاوه بر شناسایی وضعیت یادگیری سازمانی و خلق دانش سازمانی در شرکت مخابرات شیراز، بررسی رابطه بین ...
بررسی تاثیر سرمایه گذاری ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران

بررسی تاثیر سرمایه گذاری ارتباطات بر رشد اقتصادی ایران

در سالهای اخیر تغییر و تحول اساسی در فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب گردیده است که سرمایه گذاری های گسترده ای در ارتباطات صورت گیرد که نقش اساسی در رشد و توسعه کشورهادارد.هدف از این تحقیق برآورد رابطه بین سرمایه ارتباطات و رشد اقتصا...
سازمان های پارندی و شرکت مخابرات ایران

سازمان های پارندی و شرکت مخابرات ایران

  • 04 بهمن 1394
  • 3550
  • 0
سازمان‌ها سیستم‎هایی زنده و باز هستند، و از آنجا که محیط دائماً در حال تحول و دگرگونی است، لذا سازمانهای هزاره سوم نیاز به ساز و کارها و انسان های هوشمند دارند که با درک این محیط متغیر قادر به انجام این هماهنگی‎ه...
 تامین مالی از طریق انتشار صکوک (بخش اول : صکوک اجاره)

تامین مالی از طریق انتشار صکوک (بخش اول : صکوک اجاره)

در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ درﺻﺪد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺻﻜﻮك اﺟﺎره ﻳﺎ ﻫﻤﺎن اورا...
اقتصاد مخابرات و بهره وری

اقتصاد مخابرات و بهره وری

اقتصاد مخابرات و بهره وری ادامه مطلب در فایل ضمیمه
  رونمایی تازه ترین ها در کنگره جهانی تلفن موبایل 2014 (بارسلون)

رونمایی تازه ترین ها در کنگره جهانی تلفن موبایل 2014 (بارسلون)

ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ 2014 از ﺻﺒﺢ روز دوﺷﻨﺒﻪ 5 اﺳﻔﻨﺪ)24 ﻓﻮرﻳﻪ( در ﺷﻬﺮ ﺑﺎرﺳﻠﻮن آﻏﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮد.اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 24 ﻟﻐﺎﻳﺖ 27 ﻓﻮرﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ اﺳﺖ.ﻛﻤﭙﺎﻧﻴﻬﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﮔﻮﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ در ﭼﻨﻴﻦ روزﻫﺎ...
صفحه 1 از 7ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  بعدی   انتها