سرویس ارتباط نقطه به نقطه  ((PTP

(قابل ارائه در محدوده های داخل استانی)

سرويس PTP شركت مخابرات ایران که قادر است بين دو نقطة مورد درخواست ( در داخل هراستان) از طريق مودمهايDSL  ابتدا از محل سايت A مشتری تا نزديکترين مرکز مخابراتی و از طريق بستر TDM و یا ATM پس از گذر از مرکز مخابراتی سايت B به نقاط انتهايی مشتری در سايت B ارتباط مورد نظر را برقرار نمايد.