معرفي سرويس اينترانت (بستر DSL):

با توجه به حجم بالاي تبادل اطلاعات در سطح کشور اين شرکت اقدام به ايجاد بستري ارتباطي جهت برقراري ارتباط با سرويس دهندگان داخلي نموده و با اين روش امکان اتصال کاربران شبکه را به اينگونه سرويس دهندگان ميسر ساخته است. با ايجاد يک بستر وسيع IP در سطح کشور با گستردگي در مراکز کليه استان ها و همچنين قابليت دسترسي کليه شهرها به اين شبکه از طريق شبکه هاي دسترسي استاني ( ATM،TDM )، شرکت مخابرات ايران سرويسي بنام ” اينترانت” به متقاضيان ارائه مي دهد که در اين سرويس IP آدرس هاي Private در داخل کشور بصورت يکتا و سازمان دهي شده توسط شرکت مخابرات ايران تخصيص داده مي شود.
با اتصال به شبکه اينترانت کشوري از امکانات ذيل بهره مند خواهيد شد:

بهره گیری از کلیه Web Hostها و سرویس دهنده های داخلی

تأمین بستر ارتباطی جهت ایجاد سیستم های مکانیزه داخلی سازمان ها و شرکت ها در سطح کشور، مانند سیستم های اتوماسین اداری

تأمین بستر ارتباطی جهت ایجاد شبکه متقاضیان و ارائه سرویس های داخلی E-Mail, Web, FTP, Messaging و .... برای سازمان ها و شرکت ها

 

سرویس ارتباط با اینترانت از طريق ADSL:

با استفاده از این سرویس کلیه متقاضیان می توانند با ایجاد یک شبکه VPN از طریق ADSL با هزینه ای اولیه کمتر از سرویس اینترانت بر روی بستر DSL به کلیه سرویس دهنده های داخلی متصل و با قابلیت تامين بسترارتباطی جهت ايجاد سيستم های مکانيزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح کشور،مانند سيستم های اتوماسيون اداری نسبت به ارائه سرويس های داخلی E-mail ، Web ،FTP و ... برای سازمانها و شرکتها اقدام نمایند.