سامانه اینترنتی 118 مخابرات

راهنمای ثبت تلفن در سامانه 118

 

                   

جهت ارائه هرگونه پیشنهادات و انتقادات در مورد این سایت و کدهای خدماتی  118 - 119 - 191 - 192 - 126 - 195 و دفاتر بهره برداری میتوانید با شماره تلفن 196 تماس گیرید .