امور فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران

اداره کل سیستم های سازمانی