اداره ارتباطات بین الملل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

گزارش ماموریت خارج از کشور


             مشخصات عمومی ماموریت:


 

نام و نام خانوادگی

سمت و محل کار

مقصد

 

 

 

 

 

مدرک و رشته تحصیلی

نهاد یا شرکت اعزام کننده

پرداخت کننده هزینه

 

 

 

 

 

موضوع

اهداف مورد نظر

همراهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان های مورد بازدید

تاریخ

مدت ماموریت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستاوردها

 

 

 

·         گزارش حداقل شامل  سرفصلها ، دستاوردها و اهم مطالب مورد بررسی میباشد.

·         ارسال گزارش بصورت الکترونیکی ایجاد و ارسال گردد.

 

 

*متن گزارش: (در صورت نیاز بسط گزارش در تعداد صفحات بیشتر انجام گردد.)


دریافت فایل word