ماموریت شرکت مخابرات ایران:

ایجاد ارتباط مناسب مورد نیاز عموم با ارائه خدمات متنوع ICT و تاکید بر ارزش آفرینی حداکثری برای ذینفعان. 

چشم انداز شرکت مخابرات ایران:

 بیشینه سازی هم افزاریی ثابت و سیار برای تامین منافع مردم 

ارزش های شرکت مخابرات ایران :

 بالاترین ارزش آفرینی برای مشتریان التزام به ارزش های اجتماعی ، مذهبی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پاسخگویی در قبال مسئولیت ها ، تصمیمات و عملکرد ها سهیم بودن در توسعه کشور شفاف بودن در تعاملات داخلی و خارجی

 هفت حوزه تمرکز استراتژیک شرکت مخابرات ایران : 

  • رشد و نوآوری پایدار و مستمر
  • سودآوری پایدار
  • همگرایی ثابت و سیار 
  • ارائه بهترین خدمت به مشتری
  • چابک سازی سازمان
  • تعالی عملکرد در فن آوری اطلاعات و شبکه
  • قرار دادن کارکنان در کانون توجه و حرکت شرکت

برنامه مصوب سال 1393:

  • برنامه تلفن ثابت 1000000 شماره تلفن
  • برنامه پورت دیتا 3023196 پورت