" اهم افتخارات شرکت مخابرات ایران در سالهای اخیر "

 

 

 

1-    انتخاب شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکت برتر گروه ارتباطات و مخابرات از سوی مدیریت صنعتی

2-    کسب رتبه پنجم در بالاترین ارزش افزوده ( ارزیابی 100 شرکت برتر کشور – سال 94 )

3-    کسب رتبه سوّم در بالاترین ارزش بازار ( ارزیابی 100 شرکت برتر کشور – سال 94 )

4-    کسب رتبه چهارم در بیشترین سودآوری ( ارزیابی 100 شرکت برتر کشور – سال 94 )

5-    کسب رتبه پانزدهم در میزان فروش و درآمد ( ارزیابی 100 شرکت برتر کشور – سال 94 )

6-    دریافت جایزه ملی، تندیس بلورین گواهینامه ارزیابی مدیریت مالی در 3 سال گذشته (92 لغایت 94)

7-    کسب تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی در سه سال گذشته (92 لغایت 94)

8-    کسب رتبه چهارم در اشتغالزایی و بالاترین ارزش افزوده (سال 93)

9-    کسب رتبه ششم در بالاترین ارزش افزوده (سال 93)

10-کسب رتبه پانزدهم در فروش ( سال 93)

11-کسب گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 93

12-کسب رتبه سوم در سودآوری - رتبه پنجم در اشتغال زایی - رتبه دوّم در بالاترین ارزش افزوده - رتبه دوّم در بالاترین ارزش بازار (سال 92)سال 1395

 

سال 1394

     
     
     

سال 1393

     

سال 1392

     

سال 1391

     
     
     

سال 1390