• رعایت امانت و تلاش در جهت استیفای منافع سهامداران
  • شفافیت در کسب و کار و رعایت حقوق مشتریان
  • نوآوری و خلاقیت در ارائه خدمات و ارتقاء سطح کیفی خدمات
  • رقابت سالم با سایر فعالین بازار
  • هماهنگی با نهاد نظارتی و حاکمیت